Skip to Content
 
2022. január 19. szerda
Könyvjelzőkhöz ad
Beiratkozás, Kölcsönzés, Helyben használat
 

1. Térítésmentes alapszolgáltatások:

 • Egyéni és csoportos látogatások az olvasóteremben, és a kölcsönző térben.
 • Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok helyben használata.
 • A könyvtár állományát feltáró online katalógus használata, használatához a könyvtáros segítségét is lehet kérni.
 • Információ a könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól.
 • Tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről.
 • Könyvtári rendezvények látogatása.
 • Közhasznú információszolgáltatás.
 • Wifi szolgáltatás a könyvtár egész területén.

 

A helyben használat szabályai:

Hagyományos dokumentumok használatának szabályai:

 • A könyvtár kézikönyvtárának hagyományos dokumentumai a gyors tájékozódást és az elmélyült tanulást, kutatást segítik, ezért ez az állományrész nem kölcsönözhető.
 • Kivételes esetben - a könyvtáros külön engedélyével - a kézikönyvtár állományába tartozó dokumentumokat ki lehet kölcsönözni 2 munkanapra, hosszabbításra nincs lehetőség.A kölcsönzés feltétele a könyvtári tagság. Amennyiben az olvasó kézikönyvről, folyóiratról másolatot készíttet, a dokumentum kivitelét az olvasóteremből engedélyeztetni, visszahozatalát igazolni kell.
 • Helyismereti műveket, vagy különleges értékkel bíró dokumentumokat kölcsönözni egyáltalán nem lehet.

Elektronikus dokumentumok használatának szabályai:

A látássérültek számára beszerzett eszközök (nagyító és felolvasógép, számítógépes szoftverek használata ingyenes.

2. Térítéshez kötött szolgáltatások:

A szolgáltatások érvényes regisztrációval vagy beiratkozással vehetők igénybe. Regisztráláskor a felhasználó aláírásával tanúsítja, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatban leírtakat ismeri és elfogadja.

2.1. Kölcsönzés

A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését és a beiratkozási díj megfizetését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított olvasójegy igazol, és a beiratkozás napjától számított 1 évre szól. A könyvtár az 1997. évi CXL.tv. és a 6/2001. (I.17.) kormányrendelet alapján kedvezményeket biztosít (regisztrációs /beiratkozási/ díj ld. Melléklet).

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

 • a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
 • a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
 • a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet)
 • a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet szerint);
 • a „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezők (319/2001. Korm. rendelet szerint);
 • a súlyos fogyatékosságot tanúsító szakorvosi/háziorvosi igazolással (335/2009 (XII.29) Korm rendelet és 49/2009 (XII. 29) EÜM rendelet) rendelkezők;

A könyvtár saját döntése alapján ingyenességet biztosít a fogyatékkal élőknek, így a látássérülteknek is, és az örökös könyvtári tagoknak.

50%-os kedvezmény jár a jogosultság érvényességének idejére:

 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet),
 • a nyugdíjasoknak 70 éves korig,

A beiratkozási díj alóli mentességet, vagy a kedvezményre való jogosultságot minden esetben igazolni kell.

A beiratkozáshoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:

 1. természetes személy esetében:
  • név, születési családi és utónév;
  • anyja születési családi és utóneve;
  • születési hely és idő; állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
 2. jogi személy esetében:
  • hivatalos okirat szerinti megnevezése,
  • székhely címe (irányítószám, település, utca, házszám),
  • levelezési címe, telefonszáma,
  • a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása,
  • a használatra jogosult képviselő(k) személyi adatai (név, lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím),
  • aláírási címpéldány hitelesített másolata.
 3. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a használó egyéb elérhetőségi adatai (e-mail, telefonszám) is szükségesek lehetnek.

A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtáros kötelessége. A beiratkozás alkalmával a könyvtár olvasójegyet állít ki, amely a kiállítás napjától 1 évig érvényes, és másra át nem ruházható. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal. Az érvényességi időn belül elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.

A használó jogosult a nyilvántartott adatait megtekinteni.

Statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozást, a gyermekkönyvtárban tanuló esetében az oktatási intézmény megnevezését.

Az adatok valódiságát okirattal szükséges igazolni, a gyermekkönyvtárba beiratkozottak szülei „jótálló jegyet” írnak alá, melyben kötelezettséget vállalnak gyermekeikért.

A könyvtár a személyi adatokat kizárólag nyilvántartás számára használja, illetéktelen személynek át nem adhatja. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

 

2.1.1. Könyvek, diafilmek, hangoskönyvek, hanglemezek és kazetták kölcsönzése:

 • A kölcsönzés időtartama: 3 hét. Egy alkalommal 6 darab dokumentum kölcsönözhető, az olvasók egy címből csak egy példányt kölcsönözhetnek.

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül személyesen vagy telefonon, emailben, vagy az online katalóguson keresztül, amennyiben a dokumentumra nincs érvényes előjegyzés. Nem hosszabbítható lejárt határidejű dokumentum a késedelmi díj megfizetése nélkül. Azonos dokumentum esetében kétszeri hosszabbításra van lehetőség.

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás, külön díjat nem számolunk fel.

 

 

 • Előjegyzés

Előjegyzés kérhető a könyvtár állományába tartozó mások által kikölcsönzött dokumentumokra.

Az előjegyzett dokumentumokat figyeljük, az olvasó kérésére a beérkezésről értesítést küldünk (telefonon, e-mail-ben). Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tartjuk.

Az előjegyzésért külön díjat nem számolunk fel.

 

 • Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem található dokumentumok más könyvtáraktól kölcsön vehetők. A kölcsönzési idő megállapítása a kölcsönadó könyvtár feltételei szerint történik.

A dokumentum könyvtárközi kölcsönzésének kérésekor tájékoztatni kell az olvasót a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formáiról.

Ezek: 1. eredeti formátum; 2. másolat; 3. elektronikus forma.

A szolgáltatás térítési díja a következő:

1. eredeti formátum kérése esetén: a kérő olvasónak a kért dokumentum visszaküldésének költségét (postaköltség, ajánlási díj) kell fizetnie. A postai díjszabást igazoló ajánlott feladóvevényen szereplő összeget a kért dokumentum visszaküldése után kell megtéríteni.

2.   másolat: a másolat költségét kell megtéríteni

3. elektronikus forma: a dokumentumnak a könyvtár számítógépén való megtekintése ingyenes. A kért dokumentum kinyomtatása esetén a nyomtatási költséget kell kifizetni. A másolat elkészítésének költségét a küldő könyvtár határozza meg.

2.1.2. DVD-és videofilm kölcsönzés

A kölcsönzés feltétele az érvényes beiratkozás.

Kölcsönzéskor a könyvtár kezelési költséget számol fel. (díja: ld. a melléklet díjtáblázatában). A fogyatékkal élőknek és az örökös könyvtári tagoknak a szolgáltatás ingyenes. Iskolai csoportoknak, osztályoknak tanulmányokhoz történő felhasználás esetén ingyenes DVD és videofilm kölcsönzést biztosítunk.

Alkalmanként két film kölcsönözhető.

Kölcsönzési idő: 2 nap

A határidő hosszabbítására nincs lehetőség. Késedelem esetén díjat kell fizetni. (ld. a melléklet díjtáblázatában)

A videofilmet visszatekercselt állapotban kérjük visszahozni. Rongálódás esetén a videokazetta ill. a DVD beszerzési árát meg kell téríteni!

Az Oláh Imre Filmarchívum filmjei a DVD-ék kölcsönzési feltételei alapján kölcsönözhetők.

 

Eljárás késedelem esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentumok visszahozatalára.

A lejárati időt követő első héten fölszólítjuk a késedelmes használót a dokumentum(ok) visszahozatalára, amennyiben a dokumentum(ok) nem kerülnek vissza, három egymást követő héten újabb felszólításokat küldünk.

Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel, a díjakat lásd a Mellékletben. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentumok, késedelmi díj) rendezése után lehet.

Azok a felhasználók, akiknek a lejárati időt követő egy éven túli dokumentum tartozása van és a könyvtár nem tudja a tartozását behajtani, átmenetileg kizárják magukat a könyvtárhasználat további lehetőségéből!

 • Térítés

Az elveszett, vagy megrongálódott dokumentumokat azonos vagy újabb kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni.  A könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékét kéri, amely az eredeti ár többszöröse is lehet. Ettől eltérő esetben lásd: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet

Általános szabályok

 

 • A könyvtár szolgáltató helyiségeiben hangoskodni, étkezni, dohányozni tilos.
 • A könyvtár szolgáltató helyiségeibe a polcok közé táskát, kabátot bevinni tilos.
 • A dokumentumok és használati tárgyak épségét óvni kell.
 • A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonja. A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtárosokhoz és az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

 

 

További információért kérje a könyvtáros segítségét!