Skip to Content
 
2020. december 01. kedd
Könyvjelzőkhöz ad
Könyvtárhasználati szabályzat
 

A KERTÉSZ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Kertész László Városi Könyvtár használatának szabályait a következők szerint állapítja meg:

A Kertész László Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést korlátozás nélkül, mindenki számára biztosítja.

Könyvtárhasználati Szabályzatában a szolgáltatások felhasználók általi igénybevételének körülményeit szabályozza, az 1997/140. törvény előírásainak figyelembe vételével.

Címe:             Kertész László Városi Könyvtár

                        4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2.

Postacíme:     4220 Hajdúböszörmény, Pf.: 74.

Fenntartója: Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő Testülete

Nyitva tartás

                     Felnőttkönyvtár                                               Gyermekkönyvtár

Hétfő:               8-12    13-18                                        Hétfő:                8-12    13-17

Kedd:               8-12       —                                            Kedd:                    zárva

Szerda:            8-12    13-18                                         Szerda:             8-12    13-17

Csütörtök:       8-12    13-18                                         Csütörtök:         8-12    13-17

Péntek:            8-12    13-18                                         Péntek:             8-12       —

Szombat:         8-12       —                                            Szombat:           8-12       —

A könyvtár nyitva tartása a nyári időszakban (július, augusztus hónapban) és év közben ünnepek alatt ettől eltérhet.

 

I.                  a könyvtárhasználat feltételei

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki a könyvtárhasználat feltételeinek megfelel, a jelen Könyvtárhasználati Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Térítésmentes alapszolgáltatások:

 • Egyéni és csoportos látogatások az olvasóteremben, és a kölcsönző térben.
 • Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok helyben használata.
 • A könyvtár állományát feltáró katalógusok használata, használatukhoz a könyvtáros segítségét is lehet kérni.
 • Információ a könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól.
 • Tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről.
 • Könyvtári rendezvények látogatása.
 • Közhasznú információszolgáltatás, eKözszolgáltatások igénybevétele.

 

A helyben használat szabályai:

Hagyományos dokumentumok használatának szabályai:

 • A könyvtár kézikönyvtárának hagyományos dokumentumai a gyors tájékozódást és az elmélyült tanulást, kutatást segítik, ezért ez az állományrész nem kölcsönözhető.
 • Kivételes esetben lehetőség van arra, hogy a könyvtáros külön engedélyével, zárástól nyitásig, illetve hétvégére a kézikönyvtár állományába tartozó dokumentumokat ki lehessen kölcsönözni. A kölcsönzés feltétele a könyvtári tagság.
 • Amennyiben az olvasó kézikönyvről, folyóiratról másolatot készíttet, a dokumentum kivitelét az olvasóteremből engedélyeztetni, visszahozatalát igazolni kell.
 • Helyismereti műveket, vagy különleges értékkel bíró dokumentumokat kölcsönözni egyáltalán nem lehet.

 

Elektronikus dokumentumok használatának szabályai:

 • A könyvtár számítógépes adatbázisai, elektronikus dokumentumai (CD-ROM-ok) csak helyben használhatók, használatuk ingyenes.
 • A látássérültek számára beszerzett eszközök (nagyító és felolvasógép, számítógépes szoftverek (nagyító és felolvasó) használata ingyenes.

 

 

2. Térítéshez kötött szolgáltatások:

A szolgáltatások érvényes regisztrációval vehetők igénybe. Regisztráláskor a felhasználó aláírásával tanúsítja, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatban leírtakat ismeri és elfogadja.

2.1. Kölcsönzés

2.1.1. Könyvek, diafilmek, hanglemezek és kazetták kölcsönzése:

Kölcsönözni csak könyvtári tagnak lehet, a tagság feltétele a regisztráció (beiratkozás). A regisztráció a regisztrációs díj megfizetésével érvényes. A díj összegének változása a könyvtárvezető döntése alapján minden év első munkanapján lép érvénybe. A könyvtár az 1997/140.trv. és a 6/2001. (I.17.) kormányrendelet alapján kedvezményeket biztosít (regisztrációs /beiratkozási/ díj ld. Melléklet). A könyvtár saját döntése alapján ingyenességet biztosít a fogyatékkal élőknek, így a látássérülteknek is, és az örökös könyvtári tagoknak. A regisztrációs díj megfizetése után a regisztráció érvényességének ideje alatt a kölcsönzés ingyenes.

A regisztráció az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított olvasójegy igazol, és a beiratkozás napjától számított 1 évre szól.

Az on-line katalógus használatához a felhasználó a vonalkód mellett általános jelszót kap, melyet az első használatkor módosítania kell.

Regisztráláskor a következő személyi adatokat kell közölni: név, állandó lakcím ill. levelezési cím; telefonszám; e-mail cím; születési hely és idő; a Magyar Köztársaság által kiállított személyi azonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány vagy útlevél) száma. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtáros kötelessége.

Statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozást, a gyermekkönyvtárban tanuló esetében az oktatási intézmény megnevezését.

Az adatok valódiságát okirattal szükséges igazolni, a gyermekkönyvtárba beiratkozottak szülei „jótálló jegyet” írnak alá, melyben kötelezettséget vállalnak gyermekeikért. A 16 éven felüli kölcsönzők a gyermekkönyvtárból a felnőtt részlegbe való beiratkozás után kölcsönözhetnek.

A könyvtár a személyi adatokat kizárólag nyilvántartás számára használja, illetéktelen személynek át nem adhatja. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

A kölcsönzésidőtartama: 21 nap. Egy alkalommal 6 darab dokumentum kölcsönözhető, az olvasók egy címből csak egy példányt kölcsönözhetnek.

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül személyesen, telefonon, vagy on-line módon, amennyiben a dokumentumra nincs érvényes előjegyzés. Nem hosszabbítható lejárt határidejű dokumentum a késedelmi díj megfizetése nélkül. Azonos dokumentum esetében kétszeri hosszabbításra van lehetőség.

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni, mert az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa felel. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. Az elveszett olvasójegy pótlásáért díjat kell fizetni (ld. Melléklet).

A könyvtárhasználó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet, ill. az on-line katalógus funkció segítségével saját maga is tájékozódhat.

Az olvasó kérheti tagságának megszüntetését, ez akkor lehetséges, ha nincs dokumentum tartozása vagy díjhátraléka.

Eljárás késedelem esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentumok visszahozatalára.

A lejárati időt követő egy hét türelmi idő után fölszólítjuk a késedelmes használót a dokumentum(ok) visszahozatalára, amennyiben a dokumentum(ok) nem kerülnek vissza, három egymást követő héten újabb felszólításokat küldünk.

Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel, (díjak lásd a Mellékletben). Kölcsönözni csak a tartozások (dok., díj) rendezése után lehet.

Azoknál a felhasználóknál, akik a felszólításokat követően sem rendezik a tartozásukat, a dokumentum(ok) visszahozataláig folyamatosan nő a késedelmi díj összege.

Térítés

Az elveszett, vagy megrongálódott dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni.  A könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékét kéri, amely az eredeti ár többszöröse is lehet.

Előjegyzés

Előjegyzés kérhető a könyvtár állományába tartozó mások által kikölcsönzött dokumentumokra, az on-line katalógus segítségével az olvasó saját maga is tehet előjegyzést.

Az előjegyzett dokumentumokat figyeljük, az olvasó kérésére a beérkezésről értesítést küldünk (postai úton, telefon, e-mail). Az előjegyzett dokumentumot 2 hétig tartjuk.

2.1.2 Könyvtárközi kölcsönzés:

A könyvtár állományában nem található dokumentumok más könyvtáraktól kölcsön vehetők. A könyvtárközi kérések leadhatók személyesen, telefonon, vagy e-mailben. A kölcsönzési idő megállapítása a kölcsönadó könyvtár feltételei szerint történik.

A dokumentum könyvtárközi kölcsönzésének kérésekor tájékoztatni kell az olvasót a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formáiról.

Ezek: 1. eredeti formátum; 2. másolat; 3. elektronikus forma.

A szolgáltatás térítési díja a következő:

1.      eredeti formátum kérése esetén: a kérő olvasónak a csomag feladási díjat teljes mértékben meg kell fizetnie. A költségeket a kért dokumentum átvételekor kell megtéríteni.

2.       másolat: a másolat költségét kell megtéríteni

3.      elektronikus forma: a dokumentumnak a könyvtár számítógépén való megtekintése, e-mailben történő továbbküldése, adathordozóra történő másolása, ingyenes. A kért dokumentum kinyomtatása esetén a nyomtatási költséget kell kifizetni.

2.1.3. DVD-és videofilm kölcsönzés

A kölcsönzés feltétele az érvényes regisztráció, a regisztráció ingyenes.

Kölcsönzéskor a könyvtár kezelési költséget számol fel. (díjak ld. a Mellékletben). A fogyatékkal élőknek és az örökös könyvtári tagoknak a szolgáltatás ingyenes. Iskolai csoportoknak, osztályoknak tanórán történő vetítés esetén ingyenes DVD és videofilm kölcsönzést biztosítunk.

Alkalmanként két film kölcsönözhető.

Kölcsönzési idő: 48 óra

A határidő hosszabbítására nincs lehetőség. Késedelem esetén a lejáratot követő napon felszólítást küldünk. Ilyen esetekben késedelmi díjat kell fizetni. (díjak ld. a Mellékletben).

A videofilmet visszatekercselt állapotban kérjük visszahozni. Rongálódás esetén a videokazetta ill DVD beszerzési árát meg kell téríteni!

Az Oláh Imre Filmarchívum filmjei a DVD-ék kölcsönzési feltételei alapján kölcsönözhetők.

2.1.4 Hangoskönyvek kölcsönzése

A beiratkozott olvasók, a beiratkozási díj megfizetése után, ingyenesen kölcsönözhetik. 21 napra, egyszerre 2 db. hangoskönyv kölcsönözhető.

2. 2. Reprográfiai szolgáltatás (másolás, nyomtatás)

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és nem könyvtári anyagokról a copyright jogok figyelembe vételével másolat kérhető.

Nagyobb mennyiségű másolatot meghatározott időre készítünk el.

A könyvtár által készített fénymásolatot és egyéb nyomtatott anyagot kérésre spirálozzuk.

A reprográfiai szolgáltatást (fénymásolás, nyomtatás) és spirálozást a könyvtár díjtáblázata alapján végezzük. (díjak ld. a Mellékletben)

 

2. 3. Számítógéphasználat

Felhasználóink számára lehetővé tesszük a hagyományos könyvtári szolgáltatáson túl az informatikai eszközök segítségével elérhető szolgáltatások igénybevételét.

Számítógépen dolgozni csak regisztrált felhasználónak lehet a könyvtárossal egyeztetett céllal, és a könyvtáros felügyeletével az alábbi feltételek elfogadása mellett:

·        nem szabad megváltoztatni a gépek beállításait

·        a számítógépekről nem szabad letörölni semmilyen adatot, és nem szabad feltelepíteni sem saját, sem más forrásból származó szoftvert

·        a gépekbe saját adathordozót (pendrive, CD/DVD, cserélhető merevlemez stb.) betenni csak a könyvtáros engedélyével és tudtával lehet.

·        Számítógépes szolgáltatásokat igénybe venni (internet, szövegszerkesztés, egyéb számítógépes program használata: CD/DVD írás, szkennelés, pendrive használata) használati díj ellenében lehet (díjak ld. a mellékletben!). Örökös könyvtári tagok számára a számítógéphasználat ingyenes.

·        A könyvtári adatbázisok, és az eKözszolgáltatások igénybevétele eTanácsadó segítségével ingyenes.

 

 

II.               Általános szabályok

 

 • A könyvtár szolgáltató helyiségeibe a polcok közé táskát, kabátot bevinni tilos.
 • A könyvtár szolgáltató helyiségeiben étkezni, dohányozni, mobiltelefont használni nem szabad.
 • A dokumentumok és használati tárgyak épségét óvni kell.
 • A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonja. A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtárosokhoz és az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.
 • A könyvtárhasználó kezdeményezheti a Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását, a módosítási javaslatokat az intézményvezető továbbítja a fenntartónak.

 

III.           Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzatot a könyvtár dolgozói megtárgyalták és elfogadták.

Az önkormányzat által meghatározott Könyvtárhasználati Szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete.

Melléklet:

A könyvtár szolgáltatási díjai

 

A Kertész László Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát jóváhagyom.

 

Hajdúböszörmény, ……………év ………………hónap …….nap

 

 

                …………………………….                                                 ...............................

a könyvtár fenntartója nevében                                                    könyvtárvezető