Skip to Content
 
2022. január 28. péntek
Könyvjelzőkhöz ad
Könyvtárhasználati szabályzat
 

A KERTÉSZ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Kertész László Városi Könyvtár használatának szabályait a következők szerint állapítja meg:

A Kertész László Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést korlátozás nélkül, mindenki számára biztosítja.

Könyvtárhasználati Szabályzatában a szolgáltatások felhasználók általi igénybevételének körülményeit szabályozza, az 1997/140. törvény, valamint a  2012. évi CLII. törvény előírásainak figyelembe vételével.

Címe:             Kertész László Városi Könyvtár

                        4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2.

Postacíme:     4220 Hajdúböszörmény, Pf.: 74.

Fenntartója: Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő Testülete

Nyitva tartás

                    Felnőttkönyvtár                                             Gyermekkönyvtár

Hétfő:              8-17                            Hétfő:              8-17

Kedd:              8-12                            Kedd:              zárva

Szerda:           8-17                            Szerda:             8-17

Csütörtök:       8-17                            Csütörtök:         8-17

Péntek:           8-17                            Péntek:              8-12       

Szombat:         8-12                             Szombat:         8-12       

A könyvtár nyitva tartása a nyári időszakban (július, augusztus hónapban) és az év végi ünnepek alatt ettől eltérhet.

 

 1. a könyvtárhasználat feltételei

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki a könyvtárhasználat feltételeinek megfelel, a jelen Könyvtárhasználati Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1. Térítésmentes alapszolgáltatások:

 • Egyéni és csoportos látogatások az olvasóteremben, és a kölcsönző térben.
 • Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok helyben használata.
 • A könyvtár állományát feltáró online katalógus használata, használatához a könyvtáros segítségét is lehet kérni.
 • Információ a könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól.
 • Tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről.
 • Könyvtári rendezvények látogatása.
 • Közhasznú információszolgáltatás.
 • Wifi szolgáltatás a könyvtár egész területén.

 

A helyben használat szabályai:

Hagyományos dokumentumok használatának szabályai:

 • A könyvtár kézikönyvtárának hagyományos dokumentumai a gyors tájékozódást és az elmélyült tanulást, kutatást segítik, ezért ez az állományrész nem kölcsönözhető.
 • Kivételes esetben - a könyvtáros külön engedélyével - a kézikönyvtár állományába tartozó dokumentumokat ki lehet kölcsönözni 2 munkanapra, hosszabbításra nincs lehetőség.A kölcsönzés feltétele a könyvtári tagság. Amennyiben az olvasó kézikönyvről, folyóiratról másolatot készíttet, a dokumentum kivitelét az olvasóteremből engedélyeztetni, visszahozatalát igazolni kell.
 • Helyismereti műveket, vagy különleges értékkel bíró dokumentumokat kölcsönözni egyáltalán nem lehet.

Elektronikus dokumentumok használatának szabályai:

A látássérültek számára beszerzett eszközök (nagyító és felolvasógép, számítógépes szoftverek használata ingyenes.

2. Térítéshez kötött szolgáltatások:

A szolgáltatások érvényes regisztrációval vagy beiratkozással vehetők igénybe. Regisztráláskor a felhasználó aláírásával tanúsítja, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatban leírtakat ismeri és elfogadja.

2.1. Kölcsönzés

A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését és a beiratkozási díj megfizetését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított olvasójegy igazol, és a beiratkozás napjától számított 1 évre szól. A könyvtár az 1997. évi CXL.tv. és a 6/2001. (I.17.) kormányrendelet alapján kedvezményeket biztosít (regisztrációs /beiratkozási/ díj ld. Melléklet).

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

 • a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
 • a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
 • a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet)
 • a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet szerint);
 • a „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezők (319/2001. Korm. rendelet szerint);
 • a súlyos fogyatékosságot tanúsító szakorvosi/háziorvosi igazolással (335/2009 (XII.29) Korm rendelet és 49/2009 (XII. 29) EÜM rendelet) rendelkezők;

A könyvtár saját döntése alapján ingyenességet biztosít a fogyatékkal élőknek, így a látássérülteknek is, és az örökös könyvtári tagoknak.

50%-os kedvezmény jár a jogosultság érvényességének idejére:

 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet),
 • a nyugdíjasoknak 70 éves korig,

A beiratkozási díj alóli mentességet, vagy a kedvezményre való jogosultságot minden esetben igazolni kell.

A beiratkozáshoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:

 1. természetes személy esetében:
  • név, születési családi és utónév;
  • anyja születési családi és utóneve;
  • születési hely és idő; állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
 2. jogi személy esetében:
  • hivatalos okirat szerinti megnevezése,
  • székhely címe (irányítószám, település, utca, házszám),
  • levelezési címe, telefonszáma,
  • a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása,
  • a használatra jogosult képviselő(k) személyi adatai (név, lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím),
  • aláírási címpéldány hitelesített másolata.
 3. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a használó egyéb elérhetőségi adatai (e-mail, telefonszám) is szükségesek lehetnek.

A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtáros kötelessége. A beiratkozás alkalmával a könyvtár olvasójegyet állít ki, amely a kiállítás napjától 1 évig érvényes, és másra át nem ruházható. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal. Az érvényességi időn belül elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.

A használó jogosult a nyilvántartott adatait megtekinteni.

Statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozást, a gyermekkönyvtárban tanuló esetében az oktatási intézmény megnevezését.

Az adatok valódiságát okirattal szükséges igazolni, a gyermekkönyvtárba beiratkozottak szülei „jótálló jegyet” írnak alá, melyben kötelezettséget vállalnak gyermekeikért.

A könyvtár a személyi adatokat kizárólag nyilvántartás számára használja, illetéktelen személynek át nem adhatja. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

 

2.1.1. Könyvek, diafilmek, hangoskönyvek, hanglemezek és kazetták kölcsönzése:

 • A kölcsönzés időtartama: 3 hét. Egy alkalommal 6 darab dokumentum kölcsönözhető, az olvasók egy címből csak egy példányt kölcsönözhetnek.

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül személyesen vagy telefonon, emailben, vagy az online katalóguson keresztül, amennyiben a dokumentumra nincs érvényes előjegyzés. Nem hosszabbítható lejárt határidejű dokumentum a késedelmi díj megfizetése nélkül. Azonos dokumentum esetében kétszeri hosszabbításra van lehetőség.

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás, külön díjat nem számolunk fel.

 

 

 • Előjegyzés

Előjegyzés kérhető a könyvtár állományába tartozó mások által kikölcsönzött dokumentumokra.

Az előjegyzett dokumentumokat figyeljük, az olvasó kérésére a beérkezésről értesítést küldünk (telefonon, e-mail-ben). Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tartjuk.

Az előjegyzésért külön díjat nem számolunk fel.

 

 • Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem található dokumentumok más könyvtáraktól kölcsön vehetők. A kölcsönzési idő megállapítása a kölcsönadó könyvtár feltételei szerint történik.

A dokumentum könyvtárközi kölcsönzésének kérésekor tájékoztatni kell az olvasót a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formáiról.

Ezek: 1. eredeti formátum; 2. másolat; 3. elektronikus forma.

A szolgáltatás térítési díja a következő:

1. eredeti formátum kérése esetén: a kérő olvasónak a kért dokumentum visszaküldésének költségét (postaköltség, ajánlási díj) kell fizetnie. A postai díjszabást igazoló ajánlott feladóvevényen szereplő összeget a kért dokumentum visszaküldése után kell megtéríteni.

2.   másolat: a másolat költségét kell megtéríteni

3. elektronikus forma: a dokumentumnak a könyvtár számítógépén való megtekintése ingyenes. A kért dokumentum kinyomtatása esetén a nyomtatási költséget kell kifizetni. A másolat elkészítésének költségét a küldő könyvtár határozza meg.

2.1.2. DVD-és videofilm kölcsönzés

A kölcsönzés feltétele az érvényes beiratkozás.

Kölcsönzéskor a könyvtár kezelési költséget számol fel. (díja: ld. a melléklet díjtáblázatában). A fogyatékkal élőknek és az örökös könyvtári tagoknak a szolgáltatás ingyenes. Iskolai csoportoknak, osztályoknak tanulmányokhoz történő felhasználás esetén ingyenes DVD és videofilm kölcsönzést biztosítunk.

Alkalmanként két film kölcsönözhető.

Kölcsönzési idő: 2 nap

A határidő hosszabbítására nincs lehetőség. Késedelem esetén díjat kell fizetni. (ld. a melléklet díjtáblázatában)

A videofilmet visszatekercselt állapotban kérjük visszahozni. Rongálódás esetén a videokazetta ill. a DVD beszerzési árát meg kell téríteni!

Az Oláh Imre Filmarchívum filmjei a DVD-ék kölcsönzési feltételei alapján kölcsönözhetők.

 

Eljárás késedelem esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentumok visszahozatalára.

A lejárati időt követő első héten fölszólítjuk a késedelmes használót a dokumentum(ok) visszahozatalára, amennyiben a dokumentum(ok) nem kerülnek vissza, három egymást követő héten újabb felszólításokat küldünk.

Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel, a díjakat lásd a Mellékletben. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentumok, késedelmi díj) rendezése után lehet.

Azok a felhasználók, akiknek a lejárati időt követő egy éven túli dokumentum tartozása van és a könyvtár nem tudja a tartozását behajtani, átmenetileg kizárják magukat a könyvtárhasználat további lehetőségéből!

 • Térítés

Az elveszett, vagy megrongálódott dokumentumokat azonos vagy újabb kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni.  A könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékét kéri, amely az eredeti ár többszöröse is lehet. Ettől eltérő esetben lásd: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet

2. 2. Reprográfiai szolgáltatás (másolás, nyomtatás)

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és nem könyvtári anyagokról a copyright jogok figyelembe vételével másolat kérhető. A másolat csak magáncélra használható. Nem magáncélú felhasználás céljára kizárólag szerzői jogvédelem alá nem eső dokumentumokról lehet másolatot készíteni vagy készíttetni.

Nagyobb mennyiségű másolatot meghatározott időre készítünk el.

A könyvtár által készített fénymásolatot és egyéb nyomtatott anyagot kérésre spirálozzuk.

A reprográfiai szolgáltatást és spirálozást a könyvtár díjtáblázata alapján végezzük. (díjtételek ld. a mellékletben)

 

2. 3. Számítógép és internethasználat

Felhasználóink számára lehetővé tesszük a hagyományos könyvtári szolgáltatáson túl az informatikai eszközök segítségével elérhető szolgáltatások igénybevételét.

Számítógépen dolgozni csak regisztrált felhasználónak lehet a könyvtárossal egyeztetett céllal, és a könyvtáros felügyeletével az alábbi feltételek elfogadása mellett:

 • az internethasználók adatait a könyvtár regisztrálja
 • percdíj alapú használat (aktuális díjak ld. a szolgáltatások díjait tartalmazó mellékletben).
 • nem szabad megváltoztatni a gépek beállításait
 • a számítógépekről nem szabad letörölni semmilyen adatot, és nem szabad feltelepíteni sem saját, sem más forrásból származó szoftvert
 • a gépekbe saját adathordozót (pendrive, CD/DVD, cserélhető merevlemez stb.) betenni csak a könyvtáros engedélyével és tudtával lehet
 • Internetezni, nyomtatni, a számítógépet használni (szövegszerkesztés, egyéb számítógépes program használata) használati díj ellenében lehet (díjak ld. a mellékletben!). Örökös könyvtári tagok számára az internetszolgáltatás ingyenes.
  1. Általános szabályok

 

 • A könyvtár szolgáltató helyiségeiben hangoskodni, étkezni, dohányozni tilos.
 • A könyvtár szolgáltató helyiségeibe a polcok közé táskát, kabátot bevinni tilos.
 • A dokumentumok és használati tárgyak épségét óvni kell.
 • A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonja. A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtárosokhoz és az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

 

 1. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a könyvtár dolgozói megtárgyalták és elfogadták.

Az önkormányzat által meghatározott Könyvtárhasználati Szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete.

A szabályzat a fenntartó által történt elfogadás után lép életbe.

Melléklet:

A könyvtár szolgáltatási díjai

 

A Kertész László Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát jóváhagyom.

 

Hajdúböszörmény, ……………év ………………hónap …….nap

 

 

…………………………….                         ...............................

a könyvtár fenntartója nevében                                     könyvtárvezető

Melléklet

A könyvtár szolgáltatási díjai

Beiratkozási díj:

 • dolgozóknak                                                                                                      1200 Ft
 • diákoknak (50 % kedvezmény)                                                                           600 Ft
 • nyugdíjasok, munkanélküliek                                                                              600 Ft
 • 16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek                                                           ingyenes
 • könyvtári, levéltári és muzeális intézmények dolgozói                                     ingyenes
 • fogyatékkal élők és örökös könyvtári tagok                                                    ingyenes

Késedelmi díj:

 • könyv, hangoskönyv, diafilm                                                10 Ft/ dokumentum / nap
 • videofilm és DVD esetében                                                100 Ft / dokumentum / nap

Elveszett olvasójegy pótlása:                                                                               200 Ft

Elveszett dokumentum térítése:

Minden eset egyedi elbírálás alá esik, a díj mértékét a dokumentum gyűjteményi értéke határozza meg.

DVD és videofilm kölcsönzés:

Kezelési költség                                                                                                200 Ft/db/2 nap

Könyvtárközi kölcsönzés:

eredeti formátum                                   a kért dokumentum visszaküldésének postai költsége

eredeti formátum másolata                                                                           a másolat költsége

elektronikus forma                                   a másolat költségét a küldő könyvtár határozza meg

Fénymásolás díjai:

 • A/4-es egyoldalas                                                                                                   15 Ft
 • A/4-es kétoldalas                                                                                                   25 Ft
 • A/3-as egyoldalas                                                                                                   30 Ft
 • A/3-as kétoldalas                                                                                                   50 Ft

Spirálozás:

 • 1-45 lapig                                                                                                             200 Ft
 • 46-125 lapig                                                                                                         300 Ft
 • 126-210 lapig                                                                                                       400 Ft

Internet- és számítógép-használat:                                                                              3 Ft/perc

Nyomtatás:                

 • fekete-fehér 1 oldalas                                                                                           30 Ft
 • fekete-fehér 2 oldalas                                                                                            50 Ft
 • színes oldalanként                                                                                                150 Ft